QUALITAT

 • Implantem sistemes de gestió de qualitat: ISO 9001: 2008.
 • Auditem processos per identificar i gestionar riscos
 • Assessorem per l'aplicació dels criteris del model EFQM d'excel·lència en la qualitat.
 • Implantem sistemes de gestió de qualitat ÀMBIT EDUCATIU
  Implantem sistemes de gestió de QUALITAT TURÍSTICA: Q de ICTE hotels, platges, campings, balnearis, restaurants, cases rurals.
 • Fem auditories internes per tal d'avaluar el desenvolupament dels processos: diagnosi estratègica.
 • Fem manteniment de sistemes de gestió de qualitat (Outsourcing): participem en els comitès de qualitat, anàlisi de dades dels processos i oportunitats de millora.
 • Fem formació: auditors de sistemes de qualitat, orientació al client, satisfacció de client, gestió d'indicadors/seguiment de processos.
 • Realitzem estudis de millora de la qualitat per àrees de gestió empresarial: avaluació de la satisfacció dels clients (per enquesta, avaluació d'expectatives); avaluació dels proveïdors i contractistes; estudi de l'eficàcia dels processos productius o prestació de serveis (consultoria estratègica).
 • Estudis de client misteriós tant en el sector públic com privat.
 • Avaluació del risc: ineficiències en els processos, desavantatges respecte la competència (benchmarking), pèrdues/costos innecessaris, valoració de punts forts, plans de desenvolupament.

 

MEDI AMBIENT

 • Tramitacions amb l'Administració mediambiental: declaracions de residus, declaracions d'envasos, DUCA, permisos, autoritzacions, subvencions,...
 • Implantem sistemes de gestió ambiental: ISO 14001: 2004, EMAS.
 • Assessorament per l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental- ecoetiquetes.
 • Fem auditories internes ambientals: diagnosi de compliment de requisits legals, auditories de sistemes.
 • Fem sensibilització i educació ambiental, formació d'auditors interns, bones pràctiques ambientals a les organitzacions, formació: eficiencìa energètica, gestió de residus, com gestionar els aspectes ambientales a l'empresa.
 • Fem manteniment de sistemes de gestió ambiental (outsoucing): participem en els comitès de gestió ambiental, sessions de millora continua.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Implantem sistemes de gestió en eficiència energètica: EN 16001-2009, ISO 50001-2011
 • Fem auditories energètiques com a situació de particida per a establir el sistema de gestió.
 • Gestió de subvencions per actuacions en eficiència energètica i reducció del consum de recursos.
 • Fem campanyes de sensibilització en matèria d'eficiència energètica

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE VIVENDES

 

Certifiquem energèticament tant a particulars com empreses, segons estableix el RD 235/2013 de 5 de Abril obligatori a partir de l' 1 de Juny de 2013.

Aquest RD preten afavorir la promoció de vivendes d'alta eficiència energètica, informar sobre emissions de CO2, facilitar l'adopció de mesures per reduir les emissions i millorar la qualificació energètica dels edificis tal com fan altres països europeus.

 

El certificat té una validesa de 10 anys i ha de ser registrat a l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia.

 

Les tasques de recopilació de dades, visites a la vivenda a certificar, mesures i tasques d'elaboració del certificat, són realitzades pels nostres tècnics competents i col.legiats.

 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA i GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS


 • Implantem sistemes de gestió de la RSC: Forética, SA 8000.
 • Fem memòries de sostenibilitat: Global Reporting Initiative, informes corporatius.
 • Assessorem per a la creació de Codis de Conducta, Manuals de gestió Ètica.
 • Realitzem Plans d'Igualtat, per tal de donar compliment a la legislació de gènere.

 

 • Actuacions per al creixement del personal: plans de formació, sistemes d'avaluació de competències.
 • Iniciatives per a la gestió de les persones a les organitzacions: estudis de clima laboral, dinàmiques de motivació i implicació de les persones.


GESTIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2: CÀLCUL DE L'EMPREMTA DE CARBONI I UE ETS

 • Assessorament per al compliment per a les instal·lacions afectades per la UE ETS (Protocol de Kyoto): informes d'emissions de CO2 anuals, seguiment de les emissions, sol·licitud de Drets d'Emissió i Autorització d'Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 

 

 

 • Càlcul de l'empremta de carboni de les organitzacions, ISO 14064, Adhesió als Acords Voluntaris de Reducció de CO2, GHG Protocol.
 • Càlcul de l'empremta de carboni dels productes/serveis: PAS 2050, ISO 14067, GHG Protocol
 • Projectes de compensació de les emissions de carboni: PAS 2060.